Pohjois-Vartsalan Vesiosuuskunta

PVVOK on jäsentensä omistama osuuskunta, jonka tavoitteena on turvata jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, sekä avustaa muullakin tavoin jäseniään kiinteistön vesi- ja jätevesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Meidän rooli Pohjois-Vartsalassa

Talousvesiverkon rakentaminen ja ylläpito

Vesiosuuskunnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni kiinteistö juoksevan veden piiriin Pohjois-Vartsalassa. Rakentaminen on aloitettu vuonna 2007 ja infrastruktuuria laajennetaan Kustavin kunnanvaltuuston myötävaikutuksella vakaasti, sillä kiinteistöjen ja jäsenien määrä on loivassa kasvussa

Asukkaiden neuvonta talousvesiasioissa

Olemme Kustavilaisia talousvesiammattilaisia. Autamme jäseniä ratkaisemaan heidän vesiongelmansa tukemalla asiantuntijuudella, paikallistuntemuksella sekä verkostomme avulla.

Vikatilanteiden hoitaminen ja niistä tiedottaminen

Ylläpidämme vikapäivystystä, vikojen ja vuotojen etsintää sekä korjausta. Tiedotamme jäseniin vaikuttavista tapahtumista ja tilanteista nettisivuillamme sekä Facebookissa. Vikailmoitusnumerot löydät sivun alalaidasta

Hallitus

Osuuskunnan hallitus koostuu jäsenistä/aviopuolisoista tai osuuskunnan jäsenenä olevista yhteisön edustajista.Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Varajäseniä hallituksessa ei ole.

Uusimmat uutiset ja tiedotteet

Lue kaikki tiedotteet kohdasta \"Uutiset ja tiedotteet\"

Faktaa Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnasta.

Väärien uskomusten ja huhujen kumoamiseksi totean, että vesiosuuskunnassamme ei ole jäätymisestä johtuvia vaurioita ilmennyt Pohjois-/Etelä- Vartsalan alueilla yhtään ainutta kertaa. Tämä koskee vesiosuuskunnan vastuualuetta eli putkistoa ja venttiileitä.
Pahemmat skenaariot eivät toteutuneet koska ennaltaehkäiseviin toimiin niiden välttämiseksi ryhdyttiin ajoissa. Väitteitä jäätymisestä kyllä on esitetty, mutta todisteita ei niistä ole esitetty. Yleensä jäätymisen seuraamukset johtavat myös vuotoihin ja tällaisia vuotoja ei ole esintynyt.

Ongelmat ovat johtuneet putken vaurioittamisesta muilla tavoin esim. alusliikenteen aiheuttamina tai vain luonnon voimien seuraamuksena.
Ennaltaehkäisevää toimintaa jatketaan edelleen koska se on taloudellisesti ylivoimaisesti edullisempaa ja turvaa katkeamattoman vedentoimittamisen jäsenillemme.

Mitä tulee nk. kesävesilinjoihimme niin suosittelen lämpimästi, että putket suojataan karikkeella tai sammaleella suoralta auringonpaisteelta.
Harkittavaksi tulee kotitalouksille asennettavaksi aktiivihiili suodattimet makuhaittoja poistamaan.
Halpa ratkaisu ja oikeudenmukainen vesiosuuskunnan toteuttaa kompensaationa maksetusta hinnasta.

Käyttöveden laatuongelmista tulee välittömästi ilmoittaa vesiosuuskunnalle tai Kustavin kuntaan jolta veden ostamme.
Vesiosuuskunnan tehtäväksi jää selvittää onko vika omissa putkistoissamme vaiko ostamamme veden laadussa.

Ensisijainen toimenpide tulee aina olla makuhaitan huomatessa keittää käyttövesi varmuuden vuoksi. Tällä tavalla ekäistään mahdolliset pilaantuneen veden käytöstä koituvat jälkiseuraamukset. Vesinäytteet tulee ottaa välittömästi jos aihetta epäillä käyttöveden laadun heikentyneen.

Painemiemäriasiaa

Hannu Karhuketo                                OHJE                                                       15.9.2015

PVVOK:n hallituksen puheenjohtaja

JÄTEVESIPUTKEN KÄYTTÖ, TOIMINTAOHJE

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta, PVVOK, on asentanut vesijohtoputken vedon yhteydessä samaan kaivantoon viemäriputken ns. Rauhalan haaraan vuonna 2011

Putken omistaa ja sitä hallinnoi PVVOK.

JH:n kommentti: Paineviemäriputken omistaa paineviemärivalmiuden ottaneet ja sen maksaneet. Putken asennus- ja materiaalikustannukset perittiin liittymän halunneilta.

Putken käyttöön ovat oikeutettuja ne PVVOK:n osakkaat, jotka ovat maksaneet jätevesiputken liittymismaksun PVVOK:lle , 850€ vuonna 2011 tai 900€ vuonna 2013.

JH:n kommentti: PVVOK ei tunne jätevesiliittymää, eikä siitä määrättyä maksua (vuosikokouksen asia). Vesiosuuskuntamme on vain käytännön syistä upottanut paineviemäriputken samanaikaisesti käyttövesiputken asennuksen kanssa. Tähän päädyttiin kun saimme tiedon Kustavin kunnan paineviemärirakentamisesta Rauhalan alueelle. Eli tällä toimenpiteellä haluttiin turvata vesiliittymän ottajien etu mahdolliseen paineviemärijärjestelmään liittymiseen kohtuullisin hinnoin.

Tällä hetkellä viemäriputken osakkaita 16 kpl. Heille kullekin on tehty oma liittymähaara.

JH:n kommentti: Näin asia lienee, mutta heidän omalla kustannuksellaan. Ainakin siltä osin kun viemäriputki on pääsaaren puolella.

Tällä hetkellä käyttäjiä on kolme, muut liittymät eivät ole aktiivikäytössä.

JH:n kommentti: Käyttäjillä tulee olla sopimus Kustavin kunnan kanssa jäteveden pumppaamiseen kunnan jätevesijärjestelmään. Sovittu vain siitä, että vesiosuuskunta antaa käyttöveden kulutustiedot kunnalle näistä tapauksista (Jarmo Aalto tietää).

Viemärin käyttäjät vastaavat itse kaikesta omaan putkistoon ja laitteistoon liittyvistä kuluista.

Kyseessä on niin sanottu paineviemäri, mikä tarkoittaa, ettei viemärissä ole jatkuvaa laskua kuten perinteisessä viemärissä, vaan se kulkee luonnon pinnankorkeuseroja mukaellen. Siksi jokaisella käyttäjällä on oltava oma jätevesipumppu, joka pumppaa jäteveden vaikka ylämäkeen aina Rauhalan liittymään asti. Siellä putki yhtyy Kustavin kunnan jätevesiviemäriin.

Koska valtaosalla PVVOK:n osakkaista ei ole mitään tekemistä jätevesiviemärin kanssa, sille on avattu kirjanpidossa oma tili, jonne mahdolliset viemäriä koskevat yleiset kustannukset kohdistetaan. PVVOK maksaa nämä laskut. Kunkin vuoden lopussa yhteiset kustannukset jaetaan tasan aktiivikäyttäjien kanssa. PVVOK lisää pienen hallinnointimaksun ja lähettää laskun käyttäjille. Kustannustili siis nollautuu jokaisen vuoden lopussa.

JH:n kommentti: Tällaisesta järjestelystä ei ole aiemmin sovittu, eikä päätetty. PVVOK:n ei pitänyt alkuperäisten päätösten ja ajatuksen mukaan millään tavoin sekaantua paineviemäröintiasiaan muutoin kun sen valmiuden rakentamiseen ja siitä erikseen ko. kiinteistöjä laskuttamiseen.

Minkäänlainen kustannusten kompensointi juomavesipuolelta jätevesipuolelle tai päinvastoin ei ole sallittua, vaan rahat on pidettävä tiukasti erillään.

PVVOK ei ole tehnyt Kustavin kunnan kanssa minkäänlaista jätevesisopimusta eikä hallituksen päätöksen mukaisesti tule sellaista tekemäänkään. Kunkin aktiivikäyttäjän on siis tehtävä oma sopimus kunnan kanssa jätevesisopimuksesta ja jätevesimaksun maksamiseksi.

JH:n kommentti: Juuri näin. Kunnan asia on jätevesivalmiuksien käytönotosta päättäminen ja myös sopimusten teko mikä toisaalta edellyttää kuntaa myös huolehtimaan viemäriverkosta?

Hyvää syksyä

Juhani Helminen

Pvvok:n hallituksen kokoukset.

Hallituksen kokoonpanot vaihtelevat ja osallistuminen päätöksentekoon vaikeuttuu etäisyyksien, sekä työkiireiden vaikuteuksesta. Pois sulkematta ihan päätöksentekoon osallistumisen karttamista muista syistä.

Tähän olemme jo aiemmissa hallituksissa vastanneet nk. nettikokousmallilla. Käytännössä tarkoittaa, että jokainen hallituksen jäsen saa samanaikaisesti hallituksen kokouksen ESITYSLISTAN luettavakseen sähköpostilla tai muulla tavalla toimitettuna. Näin varmistamme, että säännöissämmekin määrätty osallistumismahdollisuus kaikille hallituksen jäsenelle turvataan. Lisäksi tämä suo mahdollisuuden jokaiselle lisätiedon hankkimiseen omista lähteistään ennen päätöksentekoa. Järjestelmä on toiminnut aikaisempina vuosina loistavasti.

Jostain syystä tämä järjestelmä lopetettiin vuonna 2013 valitun hallituksen toimesta. Otettiin käyttöön uudelleen 2018. Valitettavasti tätä järjestelmää eivät tunnu hyväksyvän kaikki hallituksen jäsenet. Syykin on selvä eli face to face kokouksessa voi jaaritella niitä näitä, eikä kirjauksia tehdä. Nettikokousmallissa pitää tuoda asiat kirjallisesti esiin, eikä kukaan voi laistaa päätöksenteosta. Eriävät mielipiteet tulee kirjallisesti esittää merkittäväksi kokouspöytäkirjaan. Henkilökohtaisesti monessa ”konklaavissa” päätöksiä tekemässä olleena järjestelmä puhtaimmin edustaa demokraattista päätöksentekoa. Eli antaa todellisen vaikuttamismahdollisuuden yhtä lailla jokaiselle hallituksen jäsenelle.

Suorastaan parodoksina pidän näitä ”puhelinkokouksia” jossa valtaosalla hallituksen jäsenistä ei välttämättä ole minkäänlaista käsitystä edes päätettävistä asioista saatika niiden historiasta. Tällaisten ”puhelinkokousten” päätösten lainvoimaisuudestakin voidaan olla vähintäänkin kahta mieltä. Mikään esim. allekirjottamaton puhelinkokouksen muistio ei täytä lain vaatimusta hallituksen pöytäkirjasta (esim. 2 pöytäkirjantarkastajaa + järjestystä koskeva numerointi).

Miksi asian tuon esiin johtuu, että noudattamani toimintamalli on 2 hallituksen jäsenen toimesta haastettu pelkästään paineviemäri- ja sääntötulkinta-asiakohdan vuoksi ja evätty pöytäkirjan tarkastus.

Tällaista painostusta en voi hyväksyä ja tulen vastamaan siihen tarpeen vaatimalla tavalla. Jäsenet päättävät viimekädessä osuuskuntamme asioista ellei hallitus pysty osuuttaan hoitamaan.

Pvvok:n hallituksen pj. Juhani helminen