PVVOK historiaa 2008

PVVOK historiaa 2008

Näin tiedotettiin asioista vuonna 2008. Vastoinkäymisiä kohdattiin, mutta eteenpäin mentiin siitä huolimatta.

TIEDOITE  02.01.2008

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunta

Kustavi

Jäsenyys.

Meneillään on toisen vaiheen ( alue 2) tarkennettu suunnittelu, joka käsittää putkilinjan Kalviikinpuhdin-raitti  – Norpinlahti / Satuniementie (alku). Samalla hahmotetaan myös koko alueen tarpeet  toteuttamismahdollisuudet.

          Kustannuksien tarkka arviointi on edelleen lähes mahdotonta, koska kalliopohjainen maaperä saattaa aiheuttaa odottamattoman määrän louhintaa ja putken eristystä. Lähtökohtana kuitenkin voidaan edelleen pitää, että pelkkä vesi ei tulisi maksaa 5000 euroa enempää / liittymä. Liittymishinta määräytyy pääpainotteisesti liittyjämäärän mukaan. Tämän vuoksi vesiosuuskunnan on ollut pakko hakea optimaalista putkilinjausta. Yksinkertaistettuna tarkoittaa, että: Suurin liittyjämäärä ja lyhin toteuttamiskelpoinen putkilinja. Käytännössä on kuitenkin huomioitava muitakin seikkoja kuten esim. maan- ja vesialueiden käyttöluvat.

          Jatkossa on edelleen erityisen tärkeätä, että ko. alueen kiinteistönomistajat anovat vesiosuuskunnan jäsenyyttä tullakseen huomioiduksi putkilinjojen ja kapasiteettien arvioinnissa jo alusta pitäen. Jälkiliittyminen ei kaikissa paikoissa tule edes mahdolliseksi tai ainakin muodostuu merkittävästi kalliimmaksi kun alusta saakka suunnittelussa mukana olleille.

Osuusmaksu 200 € maksetaan vasta kuukauden kuluessa siitä kun anomus on hyväksytty vesiosuuskunnan tilille Vakka – Suomen Osuuspankkiin tilinumero 519100-28601.

Maksusuoritukseen tulee aina merkitä (Viesti maksun saajalle:) kohtaan: Osuusmaksu.

Jäsenanomukset voi lähettää osoitteella:

Juhani Helminen

Keskitie 15

21280 Raisio

Raisiossa tammikuun 02 pv:nä 2008

                                                                 Juhani Helminen

                                                                 P-Vvok p.j.

Liitetiedostot:

Vesiosuuskunnan säännöt

Jäsenanomuskaavake

TIEDOTE 19.03.2008

Yhteistyökumppanimme Arto Luotonen rakentaa vaihe 1 valmiiksi. Valmistumisaikataulu siirtyy huhtikuun puolelle epäedullisten sääolosuhteiden vuoksi. Valmistumisesta tiedotetaan erikseen.

Vaihe 2 uudet yhteistyökumppanimme ovat:

Kaivintyöt:                 Jouni Österman  gsm 0400 936140        Kotisivut:       www.jouni-österman.net

Putkiasennustyöt:       Hemmo Suojanen gsm 0400 798260      Sähköposti:    hemtec@saunalahti.fi

Kiinteistökohtaisiin putkiasennuksiin ota suoraan yhteyttä Hemmo Suojaseen 0400 79860 ja

kaivuutöissä  Pauli Lindroth 040 7704050

Rannan ruoppaus- / parannus Jouni Österman 0400 936140

Työt kannattaa teettää nk. yhteistilauksena eli mahdollisemman moni kiinteistö suorittaa työt peräkkäin. Matka- ja koneiden siirtokustannukset muodostavat suuren osan kustannuksista. Työn laadun valvonta ja vastuukysymykset on myös helpompi hoitaa kun on luotetut yrittäjät asialla.

Keskittämällä ostokset ja työt saavutamme kustannustehokkaan ja laadukkaan lopputuloksen.

Juhani Helminen

TIEDOITE 06.04.2008

Asia: Vesijohtolinjan veto vaihe 1 -2 osalta.

Vaihe 1

Rakennustöiden valvojan ilmoituksen mukaan ensimmäisen vaiheen osalta Hilappajärven alitus suorittamatta, johon sisältyy putkilinjan kytkeminen kunnan paineenkorotusasemaan ja Lomahilapalle johtavan yksityistien ja järven pohjoisrannan välinen upotustyö. Muilta osin valmis. Putkilinja koe ponnistetaan ja vesinäytteet otetaan ennen käyttöönottoa.

Vaihe 2

1. Vuosnaistentien alitus toteutunee rakennustöiden valvojan ilmoituksen mukaan kuluvan kuun aikana.

2. Vesijohtoputki upotettu Vuosnaistentie – Norpinlahti lukuun ottamatta Vuosnaistentieltä n. 20 m:n matkalta kaivanto auki tulevan tienalituksen vuoksi.

3. Haaralinja em. pääputkilinjasta valmis Satuniementien reunaan.

Tienalitus tekemättä Satuniementiellä.

4. Lyhyt vesistönalitus Norpinlahden rannasta suoritettu lahden etelärannalle mahdollistaen 4:n kiinteistön liittymisen putkilinjaan ilman lisä vesistöupotusta.

5. Valta-osa putkista, painoista ja muista tarvikkeista hankittu ja varastoitu jatkotoimia varten.

Jatkotoimet:

1. Selvitettävä ja merkittävä maastoon tarkka toteuttamiskelpoinen putkilinja, jonka kaikki kiinteistönomistajat  todistettavasti hyväksyvät.

2. Mikäli em. tilojen kautta putkilinja ei ole toteutettavissa tulee jatkaa vesistöalituksena nykyisen pääputken rantautumiskohdasta. Vesistön alitustyö voi kuitenkin jatkua vasta lokakuussa voimassaolevien lupien nojalla.

Lukuisten erin asteisten vastoinkäymisten vuoksi valitettavasti putkilinjaa ei saatu pidemmälle vedettyä. Nyt on keskityttävä jo toteutetun alkuosan käyttökuntoon saattamiseen. Vesistönalituksen toteuttamiseen vaikutti takatalvi, joka jäädytti sulana olleen Norpinlahden, sekä vahvisti Hilappajärven jäätä. Hilappajärven osalta kuitenkin valitettavasti liian vähän, jotta putkitus / painotus  olisi voitu suorittaa jään päällä.

Lisätietoa haluttaessa soita 0400 665773

Juhani Helminen

INFO 27.04.2008

Pohjois – Vartsalan vesiosuuskunnan hallitus vaihtui.

Turhien spekulaatioiden välttämiseksi katson velvollisuudekseni kertoa päätöksen taustan, joka ilmenee suorasta vesiosuuskunnan hallituksen 02.03.2008 ( HK 3 /2008 ) pidetyn kokouksen pöytäkirjamerkinnästä.

Päätös oli yksimielinen ja perusteltu. Kiitän kaikkia vesiosuuskunnan – ja hallituksen jäseniä kuluneesta ajasta! Pahoittelen, että emme päässeet tavoitteeseen eli vaihe 1:n käyttöönottoon ennen vuosikokousta. Tähän vaikutti useat meistä riippumattomat tekijät, joita lienee turha tässä yhteydessä käsitellä.

Toivotan valitulle hallitukselle ”myötätuulta” ja vesiosuuskunnan jäsenten vankkaa tukea heidän epäkiitollisessa tehtävässä. Olen myös itse lupautunut antamaan tukeni niin kauan kun on heidän mielestä on tarpeellista.

Terveisin Juhani Helminen

Kokous HK 3/2008                                                                             Päivitetty 02.03.2008

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunnan hallituksen kokous

2 §         Hallinto

2.3.        Hallituksen uudelleenvalinta.

              Vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Nykyisen hallitus valittiin 26.09.2007 eli toimikausi loppuisi 26.09.2010. Osuuskunnan korkein päättävä elin Osuuskunnan varsinainen kokous on pidettävä kerran vuodessa ennen toukokuun loppua. Osuuskunnan vuosikokous ( 12 § 8 mom.) valitsee hallituksen jäsenet. 

              Osuuskunnan nykyinen hallitus on yhtä kuin perustajajäsenet. Osuuskunnan jäsenmäärä on kuitenkin perustamisen jälkeisenä aikana kasvanut yli neljänkertaiseksi. Vesiosuuskunnan toiminnan kannalta olisi tärkeää saada aina parhaat asiasta kiinnostuneet henkilöt ideoimaan ja hoitamaan vesiosuuskunnan toimintaa. Hallitusjäsenten portaittainen vaihtuvuus vastaisi jäsenmäärältään kasvavan organisaation uudistustarpeita ja avaisi uusille jäsenille paremmat vaikutusmahdollisuudet.

              Edellä esitetyn johdosta hallituksen tulisi harkita ratkaisua, että:

              a. Hallitusjäsenten toimikausi saadaan ajoitettua osuuskunnan vuosikokouksien kanssa yhteneväiseksi.

              b. Hallituksen jäsenten valinta saataisiin porrastettua siten kuin sääntöjen 14 §:n kolmannessa kappaleessa sanotaan.

              Päätös: Päätetään esittää vuosikokoukselle, että:

              a. Hallitus eroaa kokonaisuudessaan, siten että nykyiset hallitusjäsenet ovat ehdokkaina uuteen hallitukseen niin halutessaan.

              b. Osuuskunnan vuosikokous valitsee uuden hallituksen sääntöjen 12 §:n 8 mom. mukaan ja asettaa tarvittavat uudet ehdokkaat. Ehdokkaista eniten ääniä saadut tulee valituksi hallitukseen.

              c. Vuosikokouksessa valitun hallituksen:

              kolmen (3) eniten ääniä saaneiden jäsenten toimikausi olisi 3vuotta

              kahden (2) seuraavaksi eniten ääniä saaneiden 2 vuotta

              kahden vähiten ääniä saaneiden 1 vuotta eli seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

              Tällä päätöksellä hallitus haluaa antaa nykyiselle vesiosuuskunnan jäsenistölle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan tasavertaisesti osuuskunnan toimintaan.

Lisäkommentti 2020: Tämä tiedottaminen muistutukseksi siitä, että kyllä meillä jo alkutaipaleellakin vaikeuksia kohdattiin. Kaikesta on selvitty ja eiköhän jatkossakin. Meistä itsestämme vesiosuuskuntamme omistajista se on täysin kiinni. Eli hoidammeko omaisuutta itse vaiko annammeko sen muiden tehtäväksi? Huom! Alkupeirisiä tekstejä jaetuista tiedotteista.

Juhani Helminen